KMUTNB RSS Feeds : ประกาศมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง(Admissions) ประจำปีการศึกษา 2554 [05/04/54] (pdf)
ข้อมูลมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือสำหรับบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง(Admissions) ประจำปีการศึกษา 2554 [05/04/54] (pdf)
   
KMUTNB RSS feeds : ข่าวทั่วไป
ทีมหุ่นยนต์ซุ้มกอ ว.เทคนิคกำแพงเพชร ขอการสนับสนุนด้านเทคนิคจากทีม iRAP_MELLOW [16/08/54]
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. มอบทุนอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเทคนิคเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ" รุ่นที่ 6 และ รุ่นที่ 7 [16/08/54]
มจพ.รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 [16/08/54]
พิธีเปิดงานร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ “ลูก” ถึง “แม่” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม 2554) [15/08/54]
บรรยากาศงานวันแห่งเกียรติยศทีมหุ่นยนต์ iRAP_ Judy แชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยสมัยที่ 6 [11/08/54]
มจพ.นำผลงานMouse Pointer สำหรับผู้พิการทางแขน ร่วมแสดงนิทรรศการในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกฯ ปี 54 [11/08/54]
Scoop พิเศษ สัมภาษณ์นักศึกษาและบุคลากร มจพ. เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม 2554) [08/08/54]
มจพ. จัดงานร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใยจากใจ “ลูก” ถึง “แม่” [3/08/54]
ผศ. จรรยา ทองดี ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันก่อตั้งกิจการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) [28/07/54]
มจพ. ลงนามความร่วมมือกับสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย [28/07/54]
มจพ.งานวันแห่งเกียรติยศเพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษาทีมหุ่นยนต์กู้ภัยโลกสมัยที่ 6 ของประเทศไทย [28/07/54]
อธิการบดี มจพ.ให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์สยามเศรษฐกิจ [28/07/54]
ราชบัณฑิตยสถาน จัดประชุมนานาชาติ เรื่อง บทบาททางวิชาการขององค์การปราชญ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ยุคโลกาภิวัตน์" [25/07/54]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดงาน "งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2554" [25/07/54]
กรมทรัพยากรน้ำ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 [25/07/54]
งานแนะแนวและอาชีพ จัดกิจกรรมโครงการโลกทัศน์อาชีพ [22/07/54]
ขอเชิญนิสิต นักศึกษา มจพ.เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand's Network Security Contest 2011 [22/07/54]
รศ.เวช วิเวกให้สัมภาษณ์ ช่อง 7 [21/07/54]
ผู้บริหาร มจพ. พบนักศึกษา วิทยาเขตระยอง [19/07/54]
มจพ.ระยอง จัดงานไหว้ครู ประจำปี 2554 [19/07/54]
IAESTE Thailand รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิค ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555 [13/07/54]
มจพ. ร่วมกับ บ. Reed Tradex จัดงาน “Worlddidac Asia 2011” ระหว่างวันที่ 26-28 ต.ค.54 [9/06/54]
   
KMUTNB RSS feeds : ข่าวรับสมัครงาน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ [09/06/54]
   
 

 


 
หอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นวมินทรบรมราชินีนาถ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 : Computer Related Crime Act. B.E. 2550
E-magazine การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ
ICT : รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เว็บไซต์นำชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ์
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
โครงการเครือข่ายสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
NECTEC
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
Inter-University Network
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 

.

การรับเข้าศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
ตารางสอน/ตารางสอบ
งานบริการนักศึกษา
สโมสร/ชมรม/ชุมนุม
สมาคมศิษย์เก่า
คณะ/วิทยาลัย/ภาควิชา
สำนักงาน/สำนัก/ศูนย์
หน่วยงานอื่นๆ
หน่วยงานบริการวิชาการ
บริการทางเว็บ
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ
E-Mail

ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
จรรยาบรรณบุคลากร มจพ. พ.ศ.2552
ศูนย์อุตสาหกรรมสัมพันธ์และสหกิจศึกษา (ศอส.)
KM Zone: ศูนย์กลางการจัดการความรู้ มจพ.
สถานีโทรทัศน์ มจพ.
ตารางออกอากาศ KDTV
Asian International Journal of Science and Technology
Production and Manufacturing Engineering
Thai-German Graduate School of Engineeering
MA&QA : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา
LMS : Learning Management System
วารสารวิชาการ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของ มจพ.
KMUTNB Infocenter : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มจพ.
K-Radio : สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มจพ.
Wireless LAN
ห้องสมุดภาพ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มจพ.
บริการสายด่วนสุขภาพจิตสำหรับนักศึกษาและบุคลากร โดยกองกิจการนักศึกษา

Last Update
30 สิงหาคม 2554 เวลา 08.20 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English สำนักหอสมุดกลาง หลักสูตร งานวิจัย ผู้บริหาร ผังองค์กร เกี่ยวกับ


  มจพ. กรุงเทพฯ: 1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  โทร. +66 2 913-2500  โทรสาร +66 2 587-4350
  มจพ. ปราจีนบุรี: 129 หมู่ 6 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง ปราจีนบุรี 25230
  โทร. +66 37 217-300  โทรสาร +66 37 217-333
 
© 2007 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ ความหมายของตราสัญลักษณ์ ความหมายของตราสัญลักษณ์ English สำนักหอสมุดกลาง หลักสูตร งานวิจัย ผู้บริหาร ผังองค์กร เกี่ยวกับ English สำนักหอสมุดกลาง หลักสูตร งานวิจัย ผู้บริหาร ผังองค์กร เกี่ยวกับ ยินดีต้อนรับสู่...เว็บไซต์ใหม่ ร่วมแสดงความคิดเห็นเว็บไซต์ใหม่ เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัย ผังองค์กร ผู้บริหาร งานวิจัย หลักสูตร สำนักหอสมุดกลาง King Mongkut English