English สำนักหอสมุดกลาง หลักสูตร งานวิจัย ผู้บริหาร ผังองค์กร King Mongkut เกี่ยวกับ
กลับหน้าแรก


เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
 
แนะนำมหาวิทยาลัย
   
ประวัติ
   
สัญลักษณ์
   
ปรัชญา
   
ปณิธาน
   
แผนที่
      มจพ. กรุงเทพฯ
      มจพ. ปราจีนบุรี
 
ข้อมูลอื่น
   
การเตรียมตัวไปสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ
   
ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดย กองแผนงาน
   
สมุดโทรศัพท์ภายใน
   
ข้อมูลบุคลากร


คณะผู้บริหาร
 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
   
อธิการบดี
   
ที่ปรึกษาอธิการบดี
   
รองอธิการบดี
   
ผู้ช่วยอธิการบดี
   
คณบดี
   
ผู้อำนวยการ


คณะ/ภาควิชา
 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   
สำนักงานคณบดี
   
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
   
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
   
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
   
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
   
ภาควิชาครุศาสตร์เทคนิคศึกษา
   
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
 
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
   
สำนักงานคณบดี
   
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
   
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร
   
สาขาวิชาการบริการงานก่อสร้างและออกแบบผลิตภัณฑ์
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
   
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
   
ภาควิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
   
ภาควิชาสถิติประยุกต์
   
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
   
ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
   
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
   
สำนักงานคณบดี
   
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
   
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   
ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต
   
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
   
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
   
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต
   
ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
   
ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   
สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัย
   
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
   
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
   
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
   
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม
   
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
   
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง
   
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   
ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
   
ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
   
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
 
บัณฑิตวิทยาลัย


สำนักงาน/สำนัก/ศูนย์
 
สำนักงานอธิการบดี
   
กองกลาง
    ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์
   
กองแผนงาน
   
กองบริการการศึกษา
    งานรับสมัคร
   
กองกิจการนักศึกษา
   
กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
   
โครงการวิเทศสัมพันธ์ [ IA ]
   
โครงการไอเอสเต้ [ IAESTE ][
   
ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา [ QA ]
   
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด [ QA ]
 
สำนัก และศูนย์
   
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ [ ICIT ]
   
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา [ ITED ]
   
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม [ ITDI ]
   
สำนักหอสมุดกลาง
   
สำันักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ STRI ]
   
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส [ TFII ]
 
สำนัก งานอื่นๆ
   
สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
สหกรณ์ออมทรัพย์พระนครเหนือจำกัด
   
สภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
ศูนย์สหกิจศึกษาและอุตสาหกรรมสัมพันธ์
   
สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย


งานวิจัย
 
งานวิจัย
 
ศูนย์วิจัย
   
ศูนย์วิจัยการผลิตแบบรวม
   
ศูนย์วิจัยวิศวกรรมคำนวนขั้นสูง
 
ศูนย์บริการงานวิจัย
   
สำันักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ระบบสารสนเทศนักศึกษา
 
งานทะเบียนนักศึกษา
   
ปฏิทินการศึกษา
   
การลงทะเบียน
   
ตรวจสอบผลการศึกษา
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานนักศึกษา
   
กองบริการการศึกษา
   
โครงการไอเอสเต้
   
กองกิจการนักศึกษา


หลักสูตรการศึกษา
 
ค้นหาข้อมูลหลักสูตรทุกระดับตามคณะ/ภาควิชา
 
หลักสูตรระดับปริญญาโท
 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ


บริการทางเว็บ
 
บริการทางเว็บ
   
เว็บเมล์
   
เว็บบอร์ด (ปิดการใช้งานชั่วคราว)
   
ดาวน์โหลดโปรแกรม Web-base FTP
   
ดาวน์โหลดโปรแกรม FTP
   
ค้นหาข้อมูลบุคลากร
   
ค้นหาข้อมูลงานวิจัย
   
บริการห้องสมุด โดย สำนักหอสมุดกลาง
 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
   
ระบบเอกสารและหนังสือเวียน
   
หนังสือเวียนงานวิเทศสัมพันธ์
   
คู่มือพัฒนาหลักสูตรสำหรับบุคลากร
 
เอกสารและคู่มือ
   
คู่มือการใช้งานอีเมลสถาบันฯ ด้วย MS Outlook Express
   
การใช้งานบนเครื่อง www2.kmutnb.ac.th
   
แบบฟอร์มขอรับบริการต่างๆ (กองกิจการนักศึกษา)
 
ระบบเครือข่ายประดู่แดง
   
สถาปัตยกรรมระบบเครือข่ายประดู่แดง
   
สถิติการใช้งานเครือข่าย


การรับสมัครนักศึกษา
 
ระดับปวช. และปริญญาตรี
 
ระดับปริญญาโท/เอก


เว็บเมล์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 
ฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน


Copyright (c) 2007 King Mongkut's University of Technology North Bangkok All Rights Reserved